Eigen schuld


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Jan Koekkoek

Een bank heeft een zorgplicht, dat moge intussen algemeen bekend zijn. Maar ook als vast staat dat bijvoorbeeld een bank zijn zorgplicht heeft geschonden, betekent dat nog niet dat de bank alle schade moet vergoeden. Een recent voorbeeld is te vinden in een uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 12 maart j.l.
 

Volmacht

Een belegger gaat in zee met een bemiddelaar tussen beleggers en vermogensbeheerders, of zoals de bemiddelaar het zelf noemt; vermogensconsultancy. Op verzoek van de bemiddelaar wordt een rekening bij een bank geopend. De belegger moet daarbij verklaren dat hij op eigen initiatief en voor eigen rekening en risico handelt en dat het zogeheten ‘execution-only’ dienstverlening betreft. Hij vult echter ook naar waarheid in dat hij zijn vermogen door een derde laat beheren. Dat is in strijd met de regels, maar de bank is niet voor een gat te vangen en dan ontvouwt zich het volgende gesprek:

Bank: “Nou is het zo, deze rekening mag gewoon niet worden gebruikt door vermogensbeheerders. Dus die vraag zou moeten worden beantwoord met nee, dat het vermogen zelfstandig wordt beheerd. Wat wel mag, is dat u iemand machtigt om namens u te handelen. Dat klinkt een beetje hetzelfde maar is toch een iets andere opzet. Op het moment dat u het vermogen zelfstandig beheert, dat u dat aangeeft, geeft u ook blijk ervan dat u degene bent die de transacties uitvoert en dat die verantwoordelijk is voor de transacties. U mag uiteraard wel iemand machtigen om namens u handelingen te verrichten.”

De rechtbank is van oordeel dat dit niet door beugel kan. De bank wist uit de gesprekken dat de belegger het voornemen had om zijn vermogen door een derde te laten beheren. Zij had hem erop moeten wijzen dat zij er niet voor instond dat deze beschikte over een vergunning voor vermogensbeheer. Door aan de belegger voor te spiegelen dat volmachtverlening een alternatief was voor vermogensbeheer zonder te wijzen op het risico van het mogelijk ontbreken van een vergunning, heeft de bank haar zorgplicht geschonden.
 

Eigen schuld

De bank verweert zich en is - niet verrassend - van mening dat er sprake is van eigen schuld van de belegger. En wat niet vaak gebeurt; de bank krijgt daarin volledig gelijk! De belegger/cliënt wist door ondertekening van de volmachtverklaring dat de door de gevolmachtigde verrichte handelingen door hem zouden moeten worden erkend als waren deze door hemzelf verricht. Hij wist dan ook dat hij met het machtigen van de derde een risico nam wat nog groter werd doordat hij heeft nagelaten om gebruik te maken van het online beleggersplatform van de bank. Alle schade als gevolg van het schenden van de zorgplicht door de bank blijft dan ook voor zijn rekening en risico.


Dit toegezonden materiaal is samengesteld en geleverd door Köster Advocaten (www.kadv.nl/home) en uitsluitend bedoeld ter informatie. Het is niet bedoeld als juridisch of anderszins professioneel advies. De lezer wordt ontraden om van deze informatie gebruik te maken zonder vooraf een juridisch adviseur te raadplegen. Verzending noch ontvangst van enig materiaal zal als advocaat-cliënt relatie tussen zender en ontvanger gezien kunnen worden. Het materiaal mag uitsluitend gelezen en gebruikt worden voor privé gebruik en elk ander gebruik is niet toegestaan.


Ook interessant: