Disclaimer en copyrights


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

Door gebruik te maken van deze website, gaat de bezoeker van deze website (verder gebruiker of gebruikers) akkoord met de in deze disclaimer omschreven voorwaarden.
 

Algemeen

BeursEffecten besteedt veel zorg aan haar website, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. De gebruiker moet zich er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij of zij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht.

BeursEffecten heeft geenszins tot doel aan te zetten tot handelen op de beurs, maar is slechts een publicatie van vrijblijvende informatie die nuttig kan zijn voor diegenen, vallend onder de Nederlandse wet- en regelgeving, die om welke reden ook interesse hebben in de door BeursEffecten beschreven onderwerpen.

BeursEffecten geeft visies, bijvoorbeeld in de gratis nieuwsbrief, maar geen advies inzake beleggen en voert geen vermogensbeheer uit zoals omschreven in de Wet financieel toezicht (Wft) en andere Nederlandse wet- en regelgeving. De door BeursEffecten verstrekte informatie is derhalve nadrukkelijk ook niet als zodanig bedoeld. BeursEffecten is in dit kader niet verplicht over een vergunning van de AFM te beschikken.

Analyses zijn subjectieve momentopnamen die onderhevig zijn aan veranderingen, en dienen als zodanig ook te worden beschouwd door de gebruiker. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Door wijzigingen in de uitgangspunten, waaronder doch niet beperkt tot nieuwsfeiten of inzichten van een analyticus, kan de uitkomst van een eerdere analyse teniet gedaan worden zonder dat gebruikers hiervan door BeursEffecten op de hoogte worden gebracht.  

Indien BeursEffecten uit haar naam haar visie deelt, zal zij in hetzelfde bericht ook aangeven of de schrijver van dat artikel een positie aanhoudt rondom het beschreven onderwerp.

Berichten van gebruikers en externe columnisten worden niet gedaan uit naam van BeursEffecten, maar gebeuren op persoonlijke titel van de betreffende auteur(s). Betreffende auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor de vermelding van eventuele posities in de beschreven onderwerpen. BeursEffecten houdt zich te allen tijde het recht voor om, voor zover dit binnen de mogelijkheden van BeursEffecten ligt, gepubliceerde berichten waarvan BeursEffecten vermoedt dat deze tegen de wet en/of goede zeden ingaan, van de website te verwijderen. Elke schade, van welke aard ook, die uit een bericht voortvloeit, waaronder doch niet beperkt tot schade als gevolg van verwijdering van het bericht, komt geheel voor rekening en risico van de auteur(s) van het betreffende bericht.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor eventuele aanwending van elke informatie die door/op BeursEffecten is aangeboden en doet dit in dergelijke gevallen volledig voor eigen rekening en risico. Gebruiker moet diens eigen adviseur raadplegen bij het nemen van beslissingen van dien aard.

BeursEffecten is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, waaronder doch niet beperkt tot schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden van informatie die op deze website, via de nieuwsbrief of anderszins wordt gepubliceerd en schade als gevolg van enig ander gebruik van deze website en/of de nieuwsbrief, waaronder doch niet beperkt tot het uploaden, c.q. verzenden van (persoonlijke) gegevens.
 

Websites derden en informatie naar derden

Op de website en sporadisch in de nieuwsbrief van BeursEffecten staan diverse links naar websites van derden die mogelijk voor de gebruiker van deze website interessant kunnen zijn. BeursEffecten verwijst naar de websites, echter verstrekt nadrukkelijk geen advies of de dienstverlening van derden bij gebruiker past, beheert deze websites niet en heeft hier derhalve geen controle over. BeursEffecten is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van (gebruik van) de op deze websites aangeboden informatie, producten of diensten.

In geval gebruiker informatie toestuurt, al dan niet elektronisch via een contactformulier, om in contact te komen met een derde, waaronder doch niet beperkt tot een van onze business partners, stuurt BeursEffecten indien mogelijk deze informatie voor gebruiker door naar deze derde, doch is niet gehouden dit te doen. BeursEffecten verstrekt nadrukkelijk geen advies of de diensten van derden bij gebruiker passen, en heeft tevens geen enkele invloed en geen enkele controle over de informatie, procedure(s), en/of elke andere dienst die door deze derde wordt aangeboden.
BeursEffecten is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van (gebruik van) de door deze derden aangeboden informatie, producten of diensten.
 

Overige bepalingen en copyrights

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, gewijzigd, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van BeursEffecten, tenzij het een teaser betreft met een link naar de rest van de tekst op BeursEffecten. Voor opname van een klein gedeelte van een tekst dient BeursEffecten duidelijk als bron vermeld te worden. Bronvermelding op websites dient gepaard te gaan met een hyperlink naar de betreffende bronpagina van de website van BeursEffecten.

BeursEffecten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Controleer daarom regelmatig deze pagina.

In deze disclaimer wordt onder BeursEffecten tevens begrepen de partijen die BeursEffecten hebben mogelijk gemaakt en mogelijk maken, waaronder doch niet beperkt tot de uitgever/publiceerder.

BeursEffecten is een geregistreerd handelsmerk, ingeschreven onder nummer 0903924 bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.