De overgecrediteerde ondernemer


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Jan Koekkoek

Op dit moment is ABNAMRO volop in het nieuws, omdat sommige hypotheekadviseurs het blijkbaar niet erg nauw namen met de regels. Als we naar de rechtspraak kijken, dan deed het probleem zich echter bij meer banken voor. En zoals dit geval laat zien, kan de schade bij een (op dat moment) goed verdienende ondernemer fors oplopen.1
 

Feiten

De feiten waren als volgt. Er was een financiering verstrekt ter hoogte van € 2.062.500,-. De leen-capaciteit van de ondernemer was € 729.600,- en werd dus ruimschoots overschreden. De bank had echter verschillende verweren.

Volgens de bank moest ook rekening worden gehouden met de onttrekkingen, die de ondernemer op basis van de door hemzelf verstrekte financiële gegevens in de toekomst uit zijn ondernemingen kon doen, bijvoorbeeld door zijn salaris te verhogen of zichzelf dividend uit te keren. De rechtbank was echter van oordeel dat de bank niet had aangetoond dat het om vaste en bestendige inkomsten ging. Bovendien had de bank niet aangevoerd dat zij het berekende bedrag en de gehanteerde uitgangspunten met de ondernemer had besproken en aldus de juistheid had getoetst.

Verder stelde de bank dat geen rekening moest worden gehouden met de hoogte van het niet-opgenomen bouwdepot, maar volgens de rechtbank was dat niet van belang omdat uitgangspunt is het bedrag waarvoor daadwerkelijk een hypotheek is verstrekt.

Tot slot stelde de bank dat er sprake was van goede inkomensvooruitzichten voor de ondernemer, maar de rechtbank stelde vast dat gedragscode2 niet was nageleefd en dat niet gewaarschuwd was dat het geleende bedrag de geldende norm overschreed en ook niet voor de risico’s daarvan. De rechtbank voegde daar nog aan toe dat de gedragscode als een minimumnorm moet worden gezien.

Daarmee was het pleit beslecht. Duidelijk was dat de bank de zorgplicht die tot doel heeft bescherming tegen overcreditering had geschonden. Daarom mocht de bank de restschuld van € 485.599,95 niet incasseren! Die zou er namelijk niet geweest zijn, als de bank zich aan de regels zou hebben gehouden.
 

Slot

Deze uitspraak past in de lijn van eerdere uitspraken op dit gebied. Met deze uitspraak wordt duidelijk dat het schenden van de zorgplicht door de bank tot forse kwijtscheldingen kan leiden.
 

1  Rechtbank Midden-Nederland 12-10-2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:5647
2  Gedragscode Hypothecaire Financieringen


Dit toegezonden materiaal is samengesteld en geleverd door Köster Advocaten (www.kadv.nl/home) en uitsluitend bedoeld ter informatie. Het is niet bedoeld als juridisch of anderszins professioneel advies. De lezer wordt ontraden om van deze informatie gebruik te maken zonder vooraf een juridisch adviseur te raadplegen. Verzending noch ontvangst van enig materiaal zal als advocaat-cliënt relatie tussen zender en ontvanger gezien kunnen worden. Het materiaal mag uitsluitend gelezen en gebruikt worden voor privé gebruik en elk ander gebruik is niet toegestaan.


Ook interessant: